Bedrijfswagen

Bedrijfswagens maken in België een belangrijk onderdeel uit van het wegverkeer. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer is van de nieuw verkochte wagens in België maar liefst 42% een bedrijfswagen in de brede zin van het woord (dus inclusief zelfstandigen). Naar schatting zijn er ongeveer 600.000 bedrijfswagens in België. Dat komt overeen met ongeveer 22% van het totale wagenpark.
Maatregelen met betrekking tot bedrijfswagens zijn bijgevolg een goed beleidsinstrument om milieuvriendelijkere wagens te introduceren op de Belgische wegen. Bovendien komen de bedrijfswagens na afschrijving, dit is na ongeveer 4 jaar, op de tweedehandsmarkt terecht. Daardoor zorgen zij voor een milieuvriendelijke vervanging van de vloot van tweedehandswagens. 
 
De overheid heeft al drie fiscale maatregelen getroffen ter vergroening van de bedrijfswagenparken:
  • het aanpassen van de solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens in functie van de CO2-uitstoot van het voertuig 
  • het aanpassen van de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens in functie van de CO2-uitstoot 
  • de berekening van de voordelen van alle aard op basis van de CO2-uitstoot 
 
Voordeel alle aard (VAA)
Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard voor bedrijfswagens berekend door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7de van de cataloguswaarde. Een koninklijk besluit bepaalt jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar. Onderstaande berekening is geldig voor 2014.
  • benzinewagen, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-112) x 0,1)] % x 6/7 met een minimum van 1250,00 euro
  • dieselwagen : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-93) x 0,1)] % x 6/7  met een minimum van 1250,00 euro
  • elektrische voertuigen: cataloguswaarde x 4 % x 6/7 met een minimum van 1250,00 euro
Onder invloed van deze nieuwe formule is de bewustwording van de CO2-problematiek bij vele bedrijven in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer bedrijven zijn bereid om in hun car policy rekening te houden met de CO2-emissies van wagens. Dit vertaalt zich momenteel vooral in kleinere wagens en/of wagens met een minder zware motor. 
Ook belangrijk om te vermelden is het feit dat met deze berekening de aankoop van elektrische wagens minder interessant is geworden. De cataloguswaarde van een elektrisch voertuig ligt immers hoger dan bij klassieke wagens, waardoor het voordeel alle aard ook hoger uitvalt.
 
Fiscale vrijstelling
De eerste 380,00 euro van het voordeel van alle aard van de bedrijfswagen is fiscaal vrijgesteld van belastingen. Dit is uiteraard enkel het geval indien de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. 
 
Fiscale aftrekbaarheid
Een bedrijfswagen is voor 50 tot 100% fiscaal aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot. Voor zelfstandigen is dit 75%. Volledig elektrische wagens zijn 120% fiscaal aftrekbaar.
 
Solidariteitsbijdrage
Voor een bedrijfswagen die door de werknemer ook privé kan worden gebruikt, moet de werkgever een solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ. Deze bijdrage wordt bepaald in functie van de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de wagen. De formule wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • Benzinewagen: ((CO2-uitstoot x 9) – 768) /12 x 1,2049
  • Dieselvoertuigen: ((CO2-uitstoot x 9) – 600) /12 x 1,2049
  • LPG-voertuigen: ((CO2-uitstoot x 9) – 990) /12 x 1,2049
Het minimum bedrag van deze bijdrage is 25,10 euro per maand. Dit geldt ook voor elektrische voertuigen.
 

Nieuws over dit thema

24/04/2014 - De goede bedoeling van fiscale stimuli als de fietsvergoeding en het terugbetalen van woon-werkverkeer per openbaar vervoer ten spijt blijft de Vlaming pendelen met de wagen. Onlangs suggereerde de OESO al om het kopen en verkopen van een woning minder star moet worden gemaakt.
16/04/2013 - Naast automobilistenvereniging Touring roept ook leasingmaatschappij Athlon Car Lease de overheid op om adequate fiscale maatregelen te treffen.